Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Gobo

Stanovy VSK po jeho transformaci na občanské sdružení na podzim 2008.I. Základní ustanovení

1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport a turistiku. Ve VSK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly).

2. VSK byl založen v roce 1965 pod názvem Slavia humanitní fakulty Praha. V letech 1978-1990 existoval pod názvem VŠTJ humanitní fakulty UK Praha. VSK Humanita se hlásí k tradicím vysokoškolské tělovýchovy a sportu v České republice a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek svých předchůdců.

3. Sídlem VSK Humanita je Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10, 100 00.


II. Poslání a cíle

1. Základním posláním VSK Humanita je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve VSK k dodržování základních etických, estetických a mravní pravidel;
e) hájit zájmy sdružených oddílů a členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat se všemi sportovními organizacemi, sportovními svazy, státní správou i obecní samosprávou;


III. Orgány VSK

1. Nejvyšším orgánem VSK je valná hromada složená z delegátů všech sdružených oddílů.

a) Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.
b) Valnou hromadu VSK může svolat předseda, výkonný výbor nebo 1/3 členů, písemně nebo e-mailem.
c) Valná hromada se musí uskutečnit nejpozději 1 měsíc po podání podnětu
d) Počet delegátů je stanoven dle počtu členů v oddíle (nejméně 1 za oddíl, na každých 'započatých' 20 členů v oddíle 1 delegát).
e) K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných delegátů za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech delegátů.
f) Nepřítomnost žádného zástupce z daného oddílu na výroční valné hromadě znamená vyřazení tohoto oddílu z dělení dotací na schvalované období.

2. Valná hromada

a) rozhoduje o zániku VSK, v případě zániku o majetkovém vypořádání;
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice VSK;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov VSK;
d) rozhoduje o přijetí nového oddílu (odboru) nebo organizace;
e) rozhoduje o vyloučení oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem nebo stanovami VSK;
f) schvaluje a projednává zprávu o činnosti, hospodaření a majetku VSK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a schvaluje příspěvky jednotlivým oddílům;
g) schvaluje interní předpisy, ve kterých upraví vztahy uvnitř VSK;

3. Výkonný výbor

a) je výkonným orgánem valné hromady;
b) zabezpečuje plnění úkolů VSK v období mezi jednotlivými valnými hromadami;
c) rozhoduje ve všech věcech pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady;
d) svolává jej předseda dle potřeby, nebo na žádost jednotlivého oddílu, písemně nebo e-mailem;
e) členy výkonného výboru jsou volení zástupci jednotlivých oddílů (oddíl = 1 člen výkonného výboru);

4. Výkonný výbor

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost VSK;
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od PTÚ a ČAUS, jiných organizací a fyzických osob;
d) dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a majetku VSK;
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů;
f) zajišťuje spolupráci s ostatními TJ a SK, sportovními organizacemi, jinými organizacemi a fyzickými osobami;
g) k zabezpečení činnosti VSK vytváří v nezbytně nutném rozsahu aparát složený ze smluvních nebo profesionálních pracovníků a rozhoduje o jejich odměně;
h) je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů;
ch) K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
i) volí a odvolává předsedu VSK;

5. Předseda

a) zastupuje VSK navenek;
b) neprodleně informuje písemně nebo e-mailem předsedy oddílů a členy výkonného výboru o všech záležitostech, které se týkají VSK Humanita nebo činnosti jednotlivých oddílů;
c) řídí denní agendu VSK Humanita (nájemní smlouvy, smlouvy s externími pracovníky, sponzorské smlouvy, čerpání finančních prostředků, atd.);
d) k platnosti úkonu předsedy jménem VSK je zapotřebí schválení výkonného výboru;
e) funkční období předsedy je tříleté;

6. Revizní komise

a) provádí revizi hospodaření VSK Humanita a výkonného výboru;
b) má 3 členy, které volí valná hromada;
c) volí svého předsedu;


IV. Společné zásady členství

a) Členem VSK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním VSK, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů.
b) O přijetí za člena a ukončení členství rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
c) Registraci členů, otázku členských průkazů a příspěvků upravuje výkonný výbor.


V. Práva a povinnosti členů

1. Členové VSK mají tato práva:

a) využívat všech možností nabízených VSK;
b) podílet se na řízení a chodu VSK a svého oddílu;
c) zúčastnit se kdykoliv jako host s hlasem poradním zasedání výkonného výboru;
d) po vypořádání majetkoprávních vztahů s VSK kdykoliv zrušit své členství;

2. Členové VSK tyto povinnosti:

a) řídit se společnými zásadami členství a dalšími zásadami schválenými valnou hromadou;
b) pravidelně platit oddílové a členské příspěvky;
c) řídit se obecně platnými lidskými normami při sportovní a tělovýchovné činnosti a opatrovat svěřený materiál;
d) další práva a povinnosti člena VSK vymezuje výhradně valná hromada;


VI. Majetek VSK a hospodaření

1. Zdrojem majetku VSK jsou zejména:

a) příspěvky členů VSK;
b) příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti;
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
d) státní příspěvky, dotace od PTÚ, MŠMT a jiných organizací a osob;
e) plnění sponzorských smluv, plnění darovacích smluv;

2. Majetek VSK je ve vlastnictví VSK jako celku.

a) O převodu majetku a dispozicích rozhoduje výkonný výbor.
b) Hospodaření s majetkem VSK upraví výkonný výbor přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých se rovněž upraví pravidla hospodaření a ostrahy tohoto majetku.
c) Vlastní hospodářská činnost VSK se řídí zásadami schválenými výkonným výborem. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům VSK i jednotlivých oddílů.


VII. Tyto stanový nabývají účinnosti dnem registrace.

V Praze dne 15. listopadu 2008

Článek vložil:     Gobo - 10.4.2003

Poslední úprava:    Pionýr - 4.2.2009   08:43  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty