Valná hromada ČHS 2008

Rubrika: Reportáže z akcí
Autor: martin

Humanita má 121 členů. Celkem bylo na schůzi zastoupeno skrz delegáty něco málo přes 4000 členů. Celý ČHS má asi 13 500 lidí. Aby byla schůze usnášeníschopná musí na ní být delegáti zastupující 20% členstva.

Schůze má začínat v 9:30. V 9:15 se scházím před budovou FTVS s Kláruší a jdeme se zaregistrovat. Při registraci zjišťujeme, že je požadována plná moc od předsedy oddílu. Ostatní delegáti mají plnou moc vytištěnou ze stránek ČHS a vyplněnou. My jsme posláni za Jindrou Pražákem, který se ptá na telefon na Hrba a jestli může Hrbovi zavolat. Ujištění, že když Hrbovi zavolá, ten mu to potvrdí, mu stačí a posílá nás zpět k registraci. Tam dostáváme spoustu papírů s předpisama a taky hlasovací lístek, což je červený papír formátu A5, na kterém je napsáno číslo našeho oddílu (21).

Nejsme zdaleka sami, kdo nemá plnou moc, ale příště bychom si toto měli ohlídat. Na registraci jsou vidět i lidi, kteří předkládají i 20 plných mocí od individuálních členů a dostávájí hromadný hlasovací lístek (modrý). Popř. lidi, kterí si vyřizují jednak hlasovací lístek za oddíl a zároveň hlasovací lístek za sebe, zřejmě aby mohli hlasovat odlišně.

Jdeme do sálu a čekáme na začátek. V sálu pro asi 200 lidí je odhadem 80 lidí. Jsou zde rozmístěny 4 mikrofony, aby delegáti vstupující do diskuse mohli být slyšet. V 9:30 žádná schůze nezačíná. V 9:40 jím bagetu a stále čekáme na začátek. V 10:00 schůze opravdu začíná. Alena Čepelková nás uvítá a chce začít schválením programu. Slovo si bere delegát Jiří Babača a žádá zařadit speciální bod, volba místopředsedy výkonného výboru. Kritizuje kooptaci Václava Širla, který místo obsadil den před VH. Z diskuse následně vyplývá, že výkonný výbor si může až 2 lidi dosadit sám (kooptovat), což neporušil, protože kooptoval pouze V. Širla. Jiří Babača nicméně kritizuje fakt, že se tak stalo jeden před valnou hromadou, považuje kooptaci za neplatnou a chce vyvolat volbu místopředsedy. Zdůrazňuje podivnost a nestandardnost volby.

Posléze Alena tvrdí, že nemůžeme hlasovat o programu, když nemáme ustanovenu mandátovou, návrhovou a volební komisi. Musíme nejdřív zvolit tyto komise, aby existoval někdo, kdo bude sčítat hlasy. Když už to vypadá, že budeme volit komise, ozve se někdo z pléna, že takto se schůze ale opravdu vést nedá, a že musíme postupovat podle programu. Proč prý nepostupujeme podle programu. Alena odpovídá, že bez komisí nelze hlasovat o programu, na což někdo odpovídá, že nemůžeme volit komise, protože to není na řadě v programu (na řadě je schválení jednacího a volebního řádu, následuje schválení programu a až potom má být volba komisí).

Začíná hlasování o jednacím řádu. Protože při každém hlasování by se měly sčítat hlasy jednotlivých delegátů, což by trvalo asi půl hodiny, je navrženo výkonným výborem zrychlení (nazývají to "slovenská metoda"), kdy se nebude sčítat, pokud dopadne hlasování více méně jednohlasně. Pokud ale někdo z delegátů, bude sčítání přesto požadovat, sčítat se bude. Hlasuje se o jednacím řádu a je schválen. Začíná hlasování o pracovních komisí. Kdosi (dost naštvaně) protestuje, že pořád přeskakujeme v programu (na řadě má být schválení programu). Hlasuje se tedy o přehození bodů 3 a 4. Schváleno. Zdá se že můžeme volit komise. Nějaký delegát z pléna si bere hlas a žádá rozpuštění valné hromady. Prý takový bordel už dlouho neviděl. Je výkonným výborem ignorován a následuje hlasování o komisích. Alena přečte návrhy obsazení komisí (mandátové, návrhové, volební) a ty jsou následně schváleny. Vystupuje opět Jiří Babača: "Když vidím tem zmatek, stahuji svůj návrh" (volba místopředsedy VV). Následně se schvaluje program schůze a je i schválen. Někdo žádá, aby schůzi vedl místo Aleny Čepelkové Jindřich Pražák, prý mu to loni docela šlo, což Alena rázně odmítá: "Schůzi budu řídit já".

Jsou čteny zprávy různých komisí, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise. Řečníci se obvykle odkazují na bulletin (který nemáme, vydával se při registraci), kde prý všechno je. Po nějaké době se vydávám sehnat bulletin. Jsem poslán za Jindrou Pražákem, který přinese celou krabici. Bulletin pak chce, kde kdo, zřejmě ho více než polovina delegátů neměla. Ze zpráv stojí za zmínku jen zpráva revizní komise, kde skoro ke všemu řečník opakoval, že zatím nedostal podklady a tedy neměli co revidovat. Formuluje nějakou větu o mírných výhradách. Bezpečností komise zřídila webový formulář pro hlášení úrazů. Máme vyplňovat i věci jako natažené šlachy. Chtějí z toho dělat statistiky úrazů v jednotlivých oblastech.

Následuje výše příspěvků. Dle návrhu VV se výše příspěvků nemění (400Kč). Rozviřuje se diskuse o registračních poplatcích (dnes 50Kč přes oddíl, 500Kč pro individuálního člena). Registrační poplatek oddílu je 2000Kč (tedy 5 lidem, už se vyplatí založit oddíl a neregistrovat se individuálně). Pro oddíl mládeže (min 75% členů pod 18 let) je registrační poplatek 0Kč. Návrh je stejný jako současný stav a Jindra Pražák ho zdůvodňuje podporou oddílů. Nejprve hlasujeme o výši příspěvků. Jsou schváleny. Vladimír Wolf podává dva protinávrhy. První je registrační poplatek 100Kč pro každého. Hlasuji ANO, ale vítězí NE (stále se hlasuje "slovenskou metodou", hlasování dopadá dosti jednoznačně). 2. protinávrh navrhuje registrační poplatek pro oddíl 0Kč pro každý oddíl. Hlasuji ANO, vítězí NE. Následně jsou schváleny návrhy VV, kde se zdržuji hlasování.

Následuje rozpočet. Výkonný výbor představuje svoji verzi, V. Wolf svoji (je téměř stejná, liší se opravdu detaily). Komise alpinismu říká, že ty přesuny uvnitř její komise jsou zbytečné, že oni ty kolonky tak neberou a v jistých mezích si to stejně přesouvají sami jak potřebujou. Hlasuje se nejprve o Wolfově návrhu, který neprojde a následně je schválen návrh VV. Hlasuji proti Wolfovu návrhu a pro návrh VV.

Následuje bod 12, co se udělá s 580 000Kč, které přebývají (přebytek vznikl zvýšením příspěvků, zdá se, že se neví co s penězi). Návrh VV chce dát 100 tis. na tvorbu databáze skalních oblastí, 200 tis. na "redaktora" (zlepšení image ČHS, atd.), 200Kč granty pro servisní činnost, 80 tis. zvýšení DPH. Padá spousta protinávrhů, zejména proti funkci redaktora. Řeší se to dost dlouho. Jeden návrh je zřídit fond pro pojištění odpovědnosti instruktorů (100 tis.), Zoban upozorňuje, že to bude žalostně málo. Padají návrhy, ať se to dá metodické komisi, která za ty peníze má připravit příručku. Horolezecká abeceda je prý velmi obsáhlá a pro nováčky nevhodná. Metodická komise se brání, že nemá lidi a že příručku stejně nesepíšou, v penězích to prý není. Pořád se řeší chybějící metodika pro nováčky. Následně se diskuse vrací k tématu. Hlasuje se o přejmenování funkce redaktora na "fundraiser manager", který má schánět peníze. Neschváleno. Poprvé se hlasy opravdu sčítají. Zjišťují, že součet pro + proti + sdržel_se je asi 3500, zatímco dle registrace delegátů to má být přes 4000. Rozhodující je nadpoloviční většina přítomných, což je asi 2100 hlasů, které návrh nezískal. Nadpoloviční většinu hlasujících ale získal.

Následuje hlasování o návrhu Babači dát těch 200 000Kč na rezervu pro CVK, neschváleno a návrh Rolfa dát 100 000Kč na pojištění instruktorů. Taktéž neschváleno. Hlasuje se tedy o původním návrhu VV a ten je schválen. Hlasoval jsem pro návrh VV a proti všem ostatním návrhům. Hlavně proto, že když si VV rozpočet vymyslel, asi ho bude umět i využít, zatímco protinávrhy navrhovaly nějaké přesuny, kde nebylo jasné jestli cílový příjemce peníze chce a umí je vůbec využít.

Zdá se, že v ČHS se všichni znají (kromě mě). Jednotliví delegáti se v diskusi nepředstavují, ale A. Čepelková je následně oslovuje jménem.

Konečně se dostáváme k maglajzu. Zoban přednáší svůj příspěvek (přesně to, co jsme si my sami odhlasovali) a komise anti-mg (Čepelková, Kublák a další) přednáší svůj (zachování současného stavu). Nejprve se bude hlasovat o zachování současného stavu. Při schválení si ušetříme diskusi a další možné návrhy. Hlasování je formulováno, jako vypuštění bodu 9 článku 2 a zřízení nového bodu 3 článku 8 se stejným textem (není mi jasné jakého předpisu, ale asi to bude OK). Pokud chceme změnu musíme hlasovat ANO, tedy pro změnu předpisu. Má to prý přesunout zákaz mg do pravomocí oblastních vrcholových komisí. Není mi jasné, jestli tento návrh náhodou nepovoluje mg víc, než bychom chtěli (co když pak už žádné další hlasování nebude), ale hlasuji raději ANO. Kdybych hlasoval proti, zachoval by se současný stav a nedal bych tak šanci návrhu, který následně podmínky pro mg upřesní. Nicméně návrh neprošel. Proti bylo 2216 hlasů, tedy nadpoloviční většina přítomných. Pro změnu bylo 1603, zdrželo se 393. Aby návrh prošel, muselo by pro změnu být více než polovina přítomných, nestačí převýšit hlasující proti. Hlasování bylo mírně emotivní, někdo vyhrožuje, že kdo bude pro, už si v Mamutu nezaleze, někteří delegáti si místami nejsou jisti, jak hlasují, protože formulace se často mění (PRO znamená chvíli pro mg, chvíli pro zachování současného stavu). Ale nakonec každý hlasuje správně tak, jak chtěl.

Následuje přestávka. Lze si koupit šátek, lékarničku, česko-německý horoslovník a další literaturu. Kláruše odchází a mě je bez ní ve druhé půlce schůze smutno.

Dalším bodem je disciplinární řád. Návrh VV přidává alternativní pracovní trest. Ten má být ukládán s náhradním trestem, který následuje při nevykonnání práce. Jan Polák protestuje proti pracovním a peněžitým trestům (peněžitý trest obsahuje už stávající řád). Tvrdí, že tyto tresty lze uložit jen ze zákona a že listina práv zakazuje nucené práce. Celá diskuse se hrozně protahuje. Tento bod je ze všech bodů nejdelší a je vidět, že právní povědomí delegátů je na žalostné úrovní. VV argumentuje, že disciplinární řád připravili právníci, peněžitý a pracovní trest uložit lze, neboť vinník má možnost trest nevykonnat a dostat náhradní trest (distanc). Popř. může s ČHS vystoupit a pak trest zaniká. Někdo se i přesto ptá, jestli nebude ČHS tresty vymáhat soudně, někteří stále argumentují listinou práv. Někdo prosazuje tyto tresty ČHS, neboť se mu zdají lepší než mít záznam v trestím rejstříku.

Část delegátů se pravděpodobně bojí, že je někdo práskne, že lezou na písku s maglajzem a dostanou 50 000Kč pokuty, kterou budou muset zaplatit. Což je blbost, stačilo by jim totiž vystoupit z ČHS, nebo prostě nezaplatit a pak na ně disciplinární komise nemůže. Další tresty jako zákaz výkonu funkce nebo zákaz činnosti se totiž týkají jen pár členů. Smysl má až vyloučení z ČHS.

Dle VV je celý disciplinární řád cílen hlavně na závody a závodníky. Pár lidí argumentuje, že jsme sami sobě policajtem a že si zbytečně otravujeme vzduch. Mají prý k celému řádu morální výhrady.

Postupně vznikne asi 5 pozměňovacích návrhů, které jsou podávány a stahovány, až VV neví v jakém pořadí se o nich má hlasovat. Po ujasnění se konečně přistoupí k hlasování a všechno je zamítnuto, včetně návrhu VV, takže zůstává platit řád starý (který obsahuje peněžitý trest, ale neobsahuje pracovní trest). Hlasoval jsem pro návrh VV a proti všem ostatním návrhům.

Hlasování v tomto bodě bylo poměrně kontroverzní. Hlasuje se stále slovenskou metodou, Uherka (předseda volební komise) vždy řekne, který les rukou se mu zdál větší, což ale není úplně jednoznačné. Lesy jsou občas dost stejné. Navíc něktěří lidi mají v ruce 2 až 4 hlasovací lístky, což ale les opticky nezvětší. Také samozřejmě různé lístky mají různou váhu (největší oddíl má prý asi 370 hlasů). Pro projití návrhu je potřeba mít nadpoloviční většinu přítomných, tedy nestačí mít víc hlasů než ti, co byli proti (musí to být víc než ti co byli proti + ti co se sdrželi + ti co se zaregistrovali, ale pak se někam vypařili). Projeví se to u návrhu VV, kde Uherka prohlasí, že prošel, Polák požaduje sečtení a návrh neprojde (asi 1500 pro, 1000 proti, 1000 se zdrželo, celkem je zde ale dle prezence přes 4000 hlasů).

Následuje volba disciplinární a revizní komise. V revizní komisi je kandidátů akorát, v disciplinární dokonce víc, takže má smysl volit. Volí se tajně, pomocí lístků, na které před vhozením do urny komisař napíše váhu hlasu, takže volba v podstatě tajná není. Pokud nemáte stejnou váhu jako jiný oddíl, lze vaši volbu zpětně dohledat. Komisaři navíc na lístek při psaní váhy vidí. Do disciplinární komise jsem volil T. Kubláka a J. Pražáka. Ostatní jsem neznal. Většina delegátů jména při čtení kandidátů píše rovnou do hlasovacích lístků a hlasují tak pro první dva na seznamu (Kublák, Pražák) k čemuž A. Čepelková dokonce nešikovnými instrukcemi svádí. Vítězí Kublák a Pražák jasnou převahou (členi disciplinární komise, ostatní funkce neměli víc než 1 kandidáta, tak to sem nepíšu).

Následuje čestné členství pro Gerharda Tschunka. Schváleno téměř jednohlasně. Já se zdržel, protože jsem to jméno v životě neslyšel. Jeho přínos spočívá mimo jiné i v tom, že dokázal za odpoledne vyřídit několik spolulezců.

Následuje diskuse. Do přestávky si mohl každý zaregistrovat svůj příspěvek, aby ho mohl teď přednést. Maximální délka je 5 minut, reagovat lze 1 minutovou faktickou poznámkou. Rolf přednáší návrh na pojištění odpovědnosti instruktorů, dále Zoban něco o maglajzu, Z. Teplý chce sbírat historii. Najednou se uprostřed opravuje zápis VH 2007 a přidává se čestné členství Kropáčkovi, což prý z minulého zápisu vypadlo. Pak se opět pokračuje diskusí. P. Resch si stěžuje, že chybí jednací řád, chtěl by mít pravomoc odebírat v průběhu VH slovo některým řečníkům, Zoban by rád koncepci ČHS, kterou má sepsat VV, aby se mohla příště odhlasovat. Následně někdo požaduje aby byla velmi konkrétní a ujasnila jestli chceme lízt na překližce, nebo co jako prý vlastně chceme. Z. Teplý nás informuje ve svém příspěvky, že mg je podle něho zcela inertní a je to jen taková droga, Zoban ve faktické poznámce dodává, že bychom měli dát věcem volný průběh a podívat se jak lezou aktivní lezci. Rozvíjí se diskuse o mg, do které vstupuje kde kdo s faktickou poznámkou. Naštěstí má každý jen 1 minutu.

Stále nejsou sečteny hlasy voleb do disciplinární a revizní komise. A. Čepelková čte zprávu JAMESu. Zvou nás na setkání alpinistů, chata pod Rysy se nestaví a rádi by s námi spolupracovali při organizaci závodů.

Konečně jsou výsledky voleb do DS a RK. Čeká se na zápis závěrečného usnesení.

Zápis je hotov, bude se o něm hlasovat. J. Babača žádá prověřit usnášení-schopnost VH. Usnášení-schopnost se bude prověřovat tak, že se u hlasování o závěrečném usnesení sečte počet hlasů pro, proti a zdržel se a výsledek musí být alespoň 20% z celkového počtu členů. To je celkem dobrý fígl, protože tam tak 1/4 lidí není a hlasuje za ně někdo jiný. Kdyby se prováděla znovu prezence, nebyly by plné moci a možná ani ty telefony na předsedu. Nakonec je závěrečné usnesení odhlasováno a schůze prohlášena za usnášení schopnou. Všichni byli pro, jenom Eva Ondrová proti (má společně s nějakou kamarádkou asi 5 hlasovacích lístků, což dohromady tvoří 441 hlasů, 81 se zdrželo).

Vytvořeno: martin 31.3.2008 14:33