Zpráva z VH VSK

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Hrb

Nevím, zda to koho zajímá, a je mi líto posunout lezecký článek s pěknou fotkou až na druhé místo, ale pro vaši informaci dodávám oficiální zápis z VH VSK, kterou jsem pro vás zde již shrnul.

Zpráva o činnosti Vysokoškolského sportovního klubu Humanita a jeho předsedy za období 18.4. 2007 - 23.4. 2008

V uvedeném období pracoval výkonný výbor ve složení:

JanSmrčka - předseda
Simona Zvelebilová - hospodářka
Eva Šeflová - pokladník
a zástupci jednotlivých oddílů, kteří zajišťovali "běžný chod" jednotlivých oddílů

Jan Smrčka - volejbal
Eva Šeflová - běh
Jiřina Slavíková - moderní gymnastika
Karel Andrle ml. - šerm
Jan Hrbáček - horolezectví
Vít Šoupal - florbal
Jaroslav Podliska - turistika
Marie Pětová - oddíl rekreačního sportu
Robert Kvacskai - kopaná

V roce 2007 existovalo občanské sdružení - Vysokoškolský sportovní klub Humanita dle osvědčeného modelu, tj. maximální autonomie jednotlivých oddílů bez právní subjektivity, které jsou pod "právní subjektivitou" VSK, který na základě oddílové statistiky a zaplacených členských příspěvků, poskytuje jednotlivým oddílům servis

Záležitosti VSK, tzn. záležitosti oddílů, byly řešeny operativně předsedou nebo hospodářkou,většinou "emailovým" kontaktem nebo při trénincích ve SCUK Hostivař, telefonicky,či přímo osobně, na předem sjednaných schůzkách.

Pro většinu oddílů se opět podařilo, min. 1x týdně tělocvičnu v objektech UK pro celoroční přípravu. Předseda VSK, na základě rozhodnutí vedení SCUK, vystavil tak jako každý rok, samostatnou objednávku VSK Humanita pro školní rok 07/08.
Některé oddíly využívají hřiště a tělocvičny na základě samostatných smluv /kopaná, rekreační sport /

Předseda VSK celý rok, 1x měsíčně, po konzultaci s jednotlivými oddíly, mimo oddíl šermu, předkládá vedení SCUK podklady pro vyúčtování, které jsou nedílnou součástí fakturace pro VSK /oddíly/

S pohybem cen , v roce 2007 zvýšení DPH, došlo i v roce 2007 k dalšímu zdražení nájmů ve SCUK Hostivař .
Jedinou "výhodou" je skutečnost, že ceny ve SCUK se již nerozlišují na "letní" a "zimní".

Dle schváleného klíče byla přidělena dotace České asociace univerzitního sportu.
příslib 20 263,- Kč
skutečnost 20 263,- Kč
dotace z Pražské tělovýchovné unie ČeSTV
příslib 64 488,- Kč
skutečnost 52 348,- Kč

Všechny tyto finanční prostředky, byly okamžitě převedeny, na základě schváleného klíče, na "podúčty" jednotlivých oddílů. O každé změně na účtu oddílu, informovala předsedy a hospodáře emailem hospodářka VSK Simona Zvelebilová.

Rozdíl v dotaci PTÚ je způsoben nedodržením splátkového kalendáře a.s. Sazka, která musí ze svého výnosu financovat obligace na výstavbu a provoz sportovní haly a tak zasílá sdruženým svazům, již několik roků, krácené dotace!

V roce 2007 došlo k zásadní změně v klíčování ČAAS. Dotační peníze ze státních grantových programů jsou určeny výhradně VŠ studentům do 26 roků!

Ani v roce 2007 neobdržel VSK žádnou dotaci na podporu "studentského sportu" a proto zlepšení materiálního vybavení jednotlivých oddílů nebo jejich členů, je možné pouze z "vnitřních zdrojů" každého oddílu nebo jednotlivce!

Pro rok 2008 zaplatilo členské a oddílové příspěvky 298 členů v těchto oddílech:

horolezectví 84
šerm 40
lyže - běh 61
rekreační AE/ČASPV/ 22
volejbal 27
florbal 17
rekreační sport 23
turistika 11
fotbal 13

Z celkového počtu 298 členů je 124 studentů VŠ, 164 "ostatních" a 10 "mládeže". Ve svazech ČeSTV je registrováno 226 členů VSK, 22 členů je ČASPV. /Je to 20 letech poprvé!!!, kdy je vyšší počet tzv."ostatních" než studentů VŠ.../

V uplynulém období se členové výboru, bez zájmu a jakékoliv podpory KTV, podíleli na zajištění akcí pro pražské vysokoškoláky:

Jan Smrčka
- řízení Pražské vysokoškolské volejbalové ligy - muži, ženy 07/08
- pražská kvalifikace VŠ ve volejbalu 23.4. pro České akademické hry Brno 16.6.-17.6.2008

Eva Šeflová
- 3.kolo VŠ ligy v běhu na lyžích 29.-30.3.2008 na Horních Mísečkách

Na základě objednávky VSK se přihlášení členové, rodinní příslušníci a hosté, zúčastnili sportovního soustředění ve středisku UK Albeř v srpnu 2007.

Statistické údaje pro rok 2008 byly předsedou zpracovány včas a odeslány na PTU a ČAUS.

Výše dotace pro rok 2008 je známa z ČAUS a činí na 124 studentů 19 814,-Kč.
Dotace z PTÚ bude známa až po schválení na valné hromadě, která proběhne v květnu 2008.

Do doby než VSK obdrží na svůj účet "dotační" peníze, musí oddíly financovat svoji činnost ze svého "podúčtu" /členské příspěvky, úspora z roku 2007, sponzorský dar/.

Předseda klubu se, opět nezúčastnil valné hromady ČAUS v říjnu 2007, protože v době konání učil a nebyl vedoucím KTV na tuto akci uvolněn, a zúčastnil se valné hromady PTU v květnu 2007.
Výbor Pražského vysokoškolského sportu, na základě žádosti předsedy VSK, schválil finanční dotaci pro akce, které organizují členové výboru pro pražské vysokoškoláky /5 000,- VŠ liga v běhu na lyžích, 2 000,- Pražská vysokoškolská volejbalová liga/ i pro rok 2008.

Vzhledem k novelizaci zákona č.83/1990 Sb o sdružování občanů, již nemusí název občanského sdružení obsahovat povinně text "občanské sdružení" nebo zkratku "o.s."

Na základě zápisu z poslední valné hromady obdržel předseda návrh úpravy stanov od předsedy horolezeckého oddílu, který se zabývá výhradně počtem delegátů na valnou hromadu a neřeší mnohem podstatnější záležitosti VSK Humanita.

V týdnu před valnou hromadou, zaslal předseda VSK předsedům oddílů pracovní verzi nových stanov, které by měly mnohem více reflektovat reálný stav.

Předseda VSK děkuje všem aktivním členům, zejména funkcionářům oddílů, za práci v uplynulém období.

23.4.2008 Dr. Jan Smrčka, předseda VSK HumanitaUsnesení valné hromady Vysokoškolského sportovního klubu Humanita ze dne 23.4. 2008

1. Souhlasí a schvaluje
a) zprávu předsedy o činnosti Výboru VSK Humanita a období 18.4. 2007 - 23. 4. 2008
b) zprávu o hospodaření VSK za období 1.1. - 31.12. 2007

2. Schvaluje složení výkonného výboru dle zprávy předsedy i pro další období a kooptuje nového jednatele oddílu šermu, Jana Dostála, do výkonného výboru VSK Humanita

3. Pověřuje výkonný výbor VSK Humanita k dořešení problematiky stanov VSK Humanita a schvaluje jejich zaregistrování na MV české republiky

4. K tomuto účelu pověřuje dosavadního předsedu svolat pracovní schůzku zástupců oddílů na den Po 19.5. v 18,00 do "malé" zasedačky SCUK Hostivař.

5. Schvaluje % klíč na dělení dotace PTU (ČeSTV) pro rok 2008.

horolezectví 84 31%
šerm 40 14 %
lyže - běh 61 20%
rekreační AE /ČASPV/ 22 7%
volejbal 27 9%
florbal 17 6%
rekreační sport 23 7%
turistika 12 3%
fotbal 13 3%

6. Bere na vědomí informaci že dotace ČAUS je výhradně určena studentům do 26 let dle vykázaných členů oddílu.

7. Schvaluje mimořádnou dotaci, 20 000,- Kč, oddílu šermu, Richardovi Pokornému, medailistovi na MSJ.

8. Bere na vědomí informace o ST Albeř 2008 a ukládá vedoucím oddílů přihlásit členy do 19.5. 2008 a informovat členy oddílů o této možnosti. Schvaluje účast rodinných příslušníků a hostů po přednostním "uspokojením" členů VSK. Požadavky je nutno zaslat emailem na: eva.seflova@ff.cuni.cz

9. Ukládá hospodářům oddílů vyúčtovat dotace MŠMT a ČeSTV + 30% vlastních zdrojů oddílu a ukládá včasné a správné vyúčtování.

10. Ukládá zástupcům oddílů informovat členy o situaci ve VSK Humanita, činnosti oddílů VSK a průběhu valné hromady 2008.

11. Ukládá předsedům oddílů neprodleně sdělit předsedovi ukončení činnosti ve SCUK Hostivař v LS 08 a zahájení činnosti oddílů v ZS 08 /turistika, florbal, horo, šerm, volejbal/

12. Doporučuje všem oddílům a jednotlivcům získat sponzorský příspěvek pro činnost oddílů, nákup sportovního materiálu nebo osobního sportovního materiálu.

Vytvořeno: Hrb 5.5.2008 20:36
Upraveno:Pionýr 13.5.2008 09:10