STANOVY HO HUMANITA

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

Tyto stanovy byly schváleny oddílovou schůzí konanou v Praze dne 10. 11. 2022 a jsou platné od 11. 11. 2022.

Stanovy HO Humanita Praha

1. ODDÍL A JEHO CÍLE

Horolezecký oddíl Humanita je oddíl Vysokoškolského sportovního klubu (dále jen "oddíl"), zaměřený na provozování horolezectví a sportů v přírodě. Cílem činnosti oddílu je podporovat horolezeckou, sportovní a společenskou činnost svých členů. Oddíl je zároveň oddílem v Českém horolezeckém svazu (ČHS).

2. ČINNOST ODDÍLU

Oddíl zajišťuje organizaci zejména těchto aktivit:

- společných horolezeckých akcí;

- ostatních sportovních a soutěžních akcí;

- tréninků;

- nováčkovského kursu (horoškola);

- vzdělávání pokročilých lezců;

- vedení půjčovny horolezeckého vybavení a literatury;

- publikační činnosti;

- pořádání společenských akcí.

3. ČLENSTVÍ V ODDÍLE

Členství v oddíle vzniká při náboru, ať už řádném či mimořádném. Uchazeč podá pokladníkovi bez prodlení přihlášku a zaplatí členské příspěvky včetně poplatku za nováčkovský kurz (horoškolu). Po absolvování celého nováčkovského kurzu má člen - nováček právo se stát řádným členem oddílu.

Členství v oddíle (nedobrovolně) zaniká nesplněním podmínek nováčkovského kursu (nejčastěji, když nováček do dvou let nesplní předepsané povinnosti kursu, pokud rada starších v jednotlivých případech nerozhodne jinak), nebo vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje rada starších a důvodem k tomu můžou být například hrubé prohřešky vůči lezecké etice či bezpečnosti, případně poškozování zájmů oddílu. Proti vyloučení se lze odvolat k oddílové schůzi. Pokud člen nezaplatí roční příspěvek, následující rok se považuje jeho členství za skončené. Řádný člen může požádat radu starších o přerušení členství na dobu až 5 let. Po uplynutí této doby, při nečinnosti tohoto člena, považuje se jeho členství za skončené.

4. SCHŮZE

Oddílová schůze je nejvyšší orgán oddílu. Rozhoduje o zásadních a dlouhodobých otázkách činnosti oddílu, ale může si vyhradit právo rozhodovat v jakékoli oddílové záležitosti. Volí a odvolává předsedu, členy vedení a radu starších. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Schůzi svolávápředseda minimálně jednou za tři roky, mimořádnou schůzi může svolat předseda, rada starších, nebo řádní členové (pro svolání mimořádné schůze musí být alespoň 1/4 řádných členů). Každá schůze musí být svolána v období školního roku a musí být oznámena na webových stránkách oddílu (humweb) zpravidla jeden měsíc předem.

5. VEDENÍ

PŘEDSEDA

Je volen na oddílové schůzi 1x za tři roky. Celkově řídí činnost oddílu, zastupuje oddíl navenek, vydává doporučení na zápočet. Spolu s metodikem navrhuje RS přijetí řádných členů oddílu. Spolu s pokladníkem sestavuje seznamy členů, zpravidla 1x ročně. Na oddílové schůzi podává souhrnnou informaci o činnosti oddílu za uplynulé období.

MÍSTOPŘEDSEDA/POKLADÍK

Zastupuje předsedu v nepřítomnosti, případně do nejbližší schůze. Vede oddílovou pokladnu, vybírá členské příspěvky, přijímá přihlášky a sestavuje seznamy členů (nováčkové, řádní členové oddílu). Zajišťuje platby spjatých s činností oddílu a průkazky ČHS pro členy oddílu. Ve spolupráci se skladníkem a knihovníkem nakupuje vybavení a literaturu. Na oddílové schůzi podává souhrnnou informaci o stavu oddílové pokladny, příjmech a výdajích.

METODIK

Řídí výcvik nováčků a zodpovídá za něj, sestavuje instruktorský tým, doporučuje nováčky na přijetí za řádné členy oddílu. Stará se i o vzdělávání pokročilých lezců, doporučuje je na kursy ČHS. Na oddílové schůzi podává souhrnnou informaci o horoškole a vzdělávání lezců za uplynulé období.

SKLADNÍK

Půjčuje horolezecké vybavení, kontroluje ho, ve spolupráci s pokladníkem nakupuje nové, určuje výpůjční řád, vybírá půjčovné a obnovuje vybavení. Na oddílové schůzi podává souhrnnou informaci o stavu oddílové půjčovny.

KNIHOVNÍK

Půjčuje horolezeckou literaturu, ve spolupráci s pokladníkem nakupuje novou, určuje výpůjční řád a obnovuje jí. Na oddílové schůzi podává souhrnnou informaci o stavu oddílové knihovny.

RADA STARŠÍCH

Rada starších (RS) se schází minimálně 1x ročně, zpravidla na začátku školního roku. Rada starších se podílí na vedení oddílu, řeší spory, rozhoduje o otázkách činnosti oddílu, které mají působnost nejdéle do další členské schůze. Jedná se zejména o: náboru nováčků, výši členského příspěvku a příspěvku na horoškolu, rozsah horoškoly, nákupu horolezeckého vybavení a literatury, výpůjčním řádu, organizaci tréninků a oddílových akcí, určuje členy, kteří se starají o provoz internetových stránek oddílu, schvaluje či zamítá žádost řádného člena o přerušení členství apod. Rada starších má minimálně 5, maximálně 10 členů. Rada starších se volí na oddílové schůzi. Členy rady starších jsou také předseda, metodik, pokladník, skladník a knihovník. Rada starších rozhoduje nadpoloviční většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Schůzi rady starších může svolat kterýkoli z jejích členů. Členi instruktorského týmu se mohou RS zúčastňovat, na RS mají hlas poradní.

INSTRUKTORSKÝ TÝM

Plánuje a provádí výcvik nováčků.

6. INTERNETOVÉ STRÁNKY ODDÍLU (HUMWEB)

Informační kanál tvoří web oddílu (humweb), kde jsou členům a i široké veřejnosti uveřejňovány informace o aktivitách oddílu, záležitostech kolem členství a horoškoly, kalendář akcí apod. Informace uveřejněné na webu oddílu se považují za informace členům oddílu známé.

Vytvořeno: Kuba 28.2.2003 00:39
Upraveno:Gobo 13.8.2023 17:38další...