Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

Maky a Olče  to na Dolentu fakt sluší.
1. Maky a Olče to na Dolentu fakt sluší.
Tento článek by měl posloužit jednak zájemcům o členství v HO Humanita, aby si mohli rozmyslet, jestli je pro ně členství to pravé, a jednak stávajícím členům oddílu, aby mohli nahlédnout do zákulisí nabírání nových členů.

---------------------------------------------------------------------
To nejdůležitější v několika bodech:
Humanita si tradičně zakládá na vysokém standardu horolezeckých znalostí členů. Máme k tomu své důvody. Především chceme záruku pro stávající členy oddílu, že když se s novým členem navážou na jedno lano, že je spolulezec z neznalosti neohrozí. Splnění našich minimálních požadavků zároveň jistým způsobem naznačuje, že horolezectví je pro člena Humanity vážným zájmem.

Časová lhůta
Od vstupu do oddílu běží novému členovi časová lhůta 2 let, během které musí splnit podmínky přijetí, jinak je jeho členství ukončené. Vstupem do oddílu se chápe účast na náboru resp. oddílové akci.

Lezecká knížka
Každý nový člen musí splnit předepsané povinnosti a zapsat je do Lezecké knížky na webu. Pořadí skalních a horských cest je doporučené především pro začátečníky, zkušenější lezci mohou povinnosti plnit dle svého uvážení (kromě dvou povinností, viz níže).

Pro splnění podmínek přijetí do Humanity jsou důležité dvě povinnosti:
1) před odjezdem do letních hor musí nový člen vykonat Lezeckou zkoušku
2) před zimními horami musí nový člen splnit podmínky v letních horách

Pokud nový člen absolvoval některé povinnosti ještě před vstupem do oddílu, může je do Lezecké knížky vyplnit také. Zápis musí obsahovat datum, spolulezce (spoluúčastníka akce), popř. jméno cesty a vrcholu/věže/skály. To neplatí pro akce, které jsou v Lezecké knížce uvedeny jako povinné - těch se musí zúčastnit každý nový člen v termínu, který je vyhlášen pro každý rok.

Minimální lezecké požadavky: http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=481

Lezecká zkouška
Před odjezdem do letních hor musí nový člen splnit Lezeckou zkoušku. Metodik rozhoduje, jestli nový člen může jít ke Zkoušce na základě následujících bodů:
1) splnění všech povinnosti v Lezecké knížce (akce, cesty, testy, kromě zimních výstupů)
2) Doporučení od 4 řádných členů (viz. Lezecká knížka). Odevzdává se metodikovi spolu s vyplněnou knížkou.

Průběh Lezecké zkoušky:
1) Zkouška se odehrává na oddílové akci která se koná jednou ročně a jejíž datum je stanovené před Náborem. Musí být přítomni alespoň dva instruktoři.

2) Zkouška se skládá z několika úkolů:
a) samostatný výběr cesty v průvodci (libovolná obtížnost, tradiční charakter, popř. cesta odjištěná částečně fixním jištěním s nutností doplnění vlastního jištění).
b) vyvedení cesty s polovičními lany/dvojčaty (simulování horského prostředí), zhotovení jistícího stanoviště, dobrání druholezce
c) slanění na polovičních lanech se sebejištěním
d) doplňující otázky a jejich praktické předvedení. Okruhy jsou předem známé: První pomoc, prusikování, otázky zaměřené na jistící pomůcky, které člen používá a na jejich využití v různých situacích, blokace jistítka, vytažení z ledovcové trhliny, zhotovení jistícího stanoviště vlastními prostředky, vytažení metodou Strauss nebo HOI.


Poplatky
Při vstupu do oddílu zaplatí nový člen 9 000 Kč (Studenti 6 000 Kč) plus členské příspěvky v ČHS. Každý nový člen musí mít průkaz ČHS.

Řádné členství
Řádným členem se nový člen stává po splnění všech podmínek popsaných v lezecké knížce.

Výjimky
Jakékoli výjimky z pravidel musí nový člen konzultovat s metodikem, popř. s Radou starších.

A teď trochu podrobněji, pár detailů:

* Zaměření kursu souvisí s celkovým zaměřením našeho oddílu. Tedy s lezením převážně rekreačním s nějakou tou výkonnostní ambicí, s co možná nejširším záběrem horolezeckých disciplín. Důraz je kladen na univerzální lezecké a horolezecké znalosti, použitelné od umělých stěn či boulderovacích balvanů až po zaledněné hory. Cílem není dosažení vytrénované sportovní úrovně, ale garantovat ovládnutí základních bezpečnostních vědomosti a návyků, jistota, že si každý člen bude vědět rady i v neznámém či nezajištěném terénu, že ho nezaskočí nepřízeň počasí, že si dovede poradit v případě zranění spolulezce atd. Pro splnění těchto cílů jsou mimo jiné zařazeny i takové povinnosti, jako nácvik zachycení pádu spolulezce, zimní bivakování, lezení cest na více lanových délek, lezení v horách jak v létě, tak v zimě. Vyžaduje se také suverénní pohyb na skalách osazených minimem fixního jištění a v orientačně náročnějších lokalitách.

* Jádro cyklu tvoří povinnost přelézt velké množství lehkých cest jak na druhém, tak na prvním konci lana. Velké množství cest, ideálně postupování od nejlehčích stupňů obtížnosti jen zvolna výše, a lezení v různých oblastech na různých druzích skal zajišťují sbírání potřebných zkušeností. Lezecká zkouška má prověřit, jestli jsou znalosti nového člena natolik dostatečné, aby mohl být považován za vyzrálého horolezce, který může jet do hor. Dvoje hory, letní a zimní**, jsou konečnou fází přijímacího cyklu.

** Absolvování zímních hor v rámci nováčkovského kurzu je dobrou tradicí prokazující všestranost každého člena. Nicméně tato povinnost odrazovala spoustu skalních lezců od vstupu do oddílu a komplikovala přijetí členů, kteří se sice v oddílu socializovali, ale do zimních hor z různých důvodů nemohli nebo nechtěli. Na radě starších 17.9.2019 bylo odhlasováno vyjmutí této povinnost z nováčkovského kurzu. Kurz bude i nadále k absolvování zimních hor směřovat, s tou výjimkou, že se nejedná o povinnost nutnou k dokončení nováčkovského kurzu.

* Povinnost sesbírání doporučení od řádných členů oddílu zaručuje, že nový člen má kromě horolezeckých dovedností i jisté sociální vazby uvnitř oddílu. Stojíme o to, aby oddíl představoval skupinu lidí, mezi kterými najdeme jednak spolulezce, jednak přátele.

* Přijímání členů a jejich schvalování vedou instruktoři vyškolení horolezeckým svazem a další zkušenější lezci Humanity. Vše řídí metodik oddílu. Podrobnosti kursu se plánují zpravidla každé září na schůzce rady starších a instruktorů.

* Každý rok je vypsáno několik málo akcí pro nové členy. Zbytek znalostí musí každý nový člen posbírat sám, především vlastní iniciativou a aktivitou. Na Humwebu je seznam instruktorů a řádných členů, kteří jsou ochotni novým členům pomáhat, nicméně jejich povinnost to není. Závisí tedy v různé míře na schopnosti a ochotě ke společenské interakci na jedné straně a na samostudijních předpokladech na straně druhé.

* Zvlášť upozorňujeme na akce, které vyžadují větší přípravy a konají se zpravidla jen jednou ročně - je třeba, aby si svojí účast na nich každý nováček pohlídal. Jedná se především o povinné akce jako je zdravověda, chytání pádů, lezecká zkouška a testy. I když je v jistých případech možné domlouvat se na jiném termínu, rozhodně nelze zaručit, že si na vás budou instruktoři schopní a ochotní udělat jindy čas.

* Každý přijatý řádný člen bere horolezectví natolik vážně, že mu věnuje velkou část (nebo dokonce většinu) svého volného času. Pokud hledáte koníček, kterému chcete jednou za měsíc či dva věnovat víkend, přehodnoťte prosím členství. Nestojíme o to, abychom zájemcům zprostředkovali levný kurz. Stojíme o lezecké parťáky, o nadšence a kamarády. Pokud se chcete nezávazně něco naučit a něco si vyzkoušet, doporučujeme raději komerční horoškolu. V oddíle je poměrně hodně aktivních lidí a nejsnazší způsob, jak se naučit lézt, je domluvit se s nimi a přidat se k nim na nějakou lezeckou akci. Organizátoři vám poradí, jestli je pro vás akce vhodná, jestli na ní budete stačit. Předpokládá se, že si na akce zajistíte výzbroj a domluvíte si spolulezce, jinak se vám snadno stane, že zůstanete na ocet.

Pravidla přijímání členů HO Humanita si můžete porovnat s:
Doporučené osnovy pro vedení začínajících horolezců instruktory ČHS
http://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/doporucene-osnovy-pro-vedeni-zacinajicich-horolezcu-instruktory-chs-aktualizovan-ledovec/

Odkazy na související články a webové stránky jsou v sekci O oddílu.
Členství v oddíle a nábor: http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=192
Minimálné lezecké požadavky: http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=481


Vytvořeno: Kuba 24.2.2003 14:58
Upraveno:PetrG 22.8.2023 20:17další...